LEES-GOED is een boekwinkel die zich richt op mensen, van jong tot oud, die lezen lastig vinden.
In het onderwijs maar ook in de voorschoolse periode is de ontwikkeling van de taal van groot belang. Taal is ons voertuig, het is het  instrument waarmee we denken en communiceren met de ander, waardoor het begrip van de wereld om ons heen tot stand komt.
In het onderwijs, maar ook in de kinderopvang worden steeds meer eisen gesteld aan het ontwikkelen van taal en lezen. Dat is een goede zaak, maar soms is het niet eenvoudig, werkdruk en soms ook gebrek aan kennis zijn belemmerende factoren.

Waarom is de stichting LEES-GOED opgericht?

In Nederland kan anderhalf miljoen mensen van 16 jaar en ouder niet goed lezen en schrijven. Deze mensen noemen we laaggeletterd. Ze hebben het lezen en schrijven niet goed genoeg onder de knie om zich te kunnen redden in de samenleving. Omdat dit een groot maatschappelijk probleem is en omdat jonge kinderen vaak ongemerkt in de gevarenzone komen, willen we helpen met het bestrijden van laaggeletterdheid. In de voorschoolse periode en in het onderwijs is het van groot belang te onderkennen dat de taalontwikkeling van cruciaal belang is voor de hele ontwikkeling van het kind en dat het lezen en schrijven daarbij een zeer grote plaats inneemt. Niet alleen de leerlingen met dyslexie of met andere taalstoornissen lopen gevaar, ook de leerlingen die hun leesvaardigheid niet onderhouden omdat zij niet van lezen houden of omdat ze niet in taalrijk milieu opgroeien en niet uitgedaagd worden om te lezen en te schrijven. Zij verliezen gaandeweg hun vaardigheid zich uit te drukken. Hun woordenschat neemt nauwelijks toe en daarmee ontstaat ook achterstand op alle andere leergebieden. Want ieder vak vraagt talige activiteiten van een leerling op het gebied van lezen, schrijven en spreken.
De overheid legt de laatste jaren een grote nadruk op taal en rekenen. En dat is een goed zaak. Het is echter ook een verzwaring van de werkdruk voor tal van professionals. LEES-GOED wil hulp bieden bij het ontwikkelen van projecten, activiteiten en cursussen, die gericht zijn op het bevorderen van het lezen en het vergroten van het leesplezier. Bovendien komt LEES-GOED met een uitgekiend aanbod van boeken voor iedere leeftijdsgroep.

Van de anderhalf miljoen laaggeletterden in Nederland spreekt één miljoen het Nederlands als moedertaal. Voor een half miljoen mensen is het Nederlands de tweede taal. Ook deze doelgroep hebben we veel te bieden. Boeken in eenvoudige taal, maar wel op het goede niveau. Dus niet kinderachtig, maar aansprekend en spannend. Ook boeken over allerlei praktische en maatschappelijke onderwerpen. Kinderen, maar ook volwassenen met een taalprobleem verdienen het om het serieus te worden genomen.

Waar krijg je mee te maken als niet goed kunt lezen en schrijven?

Laaggeletterdheid veroorzaakt veel problemen en verborgen verdriet. Het is erg moeilijk om werk te vinden of te behouden. Maar ook in de dagelijkse gang van zaken zijn er veel gemiste kansen: de brief van de gemeente of de belastingdienst die niet wordt begrepen, de bijsluiter bij de medicijnen die je niet kunt ontcijferen, enzovoort. Vaak komen laaggeletterden in een eenzame positie terecht. Onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen gedragsproblemen en taalachterstand. LEES-GOED heeft, zeker voor het vmbo en het mbo een goed aanbod van praktische boeken in gewone taal. Boeken die hulp bieden bij het wegwijs worden in bijvoorbeeld de wet-en regelgeving, maar ook in de alledaagse gang van zaken, zoals omgaan met geld of opvoeding.

Wat betekent laaggeletterdheid voor de Nederlandse samenleving?

Leerlingen komen vaak op een lager niveau terecht of verlaten het onderwijs zonder diploma, zij vinden moeilijk werk of verliezen het snel, er ontstaat onbegrip over allerlei maatschappelijke kwesties, laaggeletterdheid veroorzaakt gezondheidsproblemen, het gevoel niet mee te kunnen doen, daardoor komen velen terecht aan de onderkant van de maatschappij.

Dit kost de Nederlandse samenleving 550 miljoen euro op jaarbasis.

Wat willen wij?

Omdat we graag willen dat iedereen meer gaat lezen, beginnen we bij de allerjongsten: het is heel goed al in de voorschoolse periode, veel voor te lezen, al voordat het kind kan praten. Door te lezen en plaatjes te kijken, ontwikkelt het kind de taal. Voor leiders en leidsters op kinderdagverblijven is het soms moeilijk om de rust te vinden een kind voor te lezen. Toch is het erg belangrijk. LEES-GOED wil helpen. We hebben geweldige prentenboeken, maar geven ook voorlichting. Hoe lees je voor? Hoe kies je een boek dat past bij de leeftijd en de interesse van het kind?

Ook het basis- en voortgezet onderwijs hebben we veel te bieden.

We willen graag helpen uw schoolbibliotheek op te zetten of aan te vullen We hebben de leesstrippenkaart ontwikkeld, waarmee u in samenwerking met de ouders het lezen kunt belonen en bevorderen. LEES-GOED geeft voorlichting en cursussen. Bijvoorbeeld over het belang van lezen op een ouderavond. Of in de vorm van studiedagen voor taalcoördinatoren. Het is voor ouders die zich niet veel met taal bezig houden, soms lastig om hun kind te stimuleren. Vaak speelt onterechte schaamte een rol en zo ontstaat al snel een sfeer van verzwijgen. Het is echter heel goed en vooral ook heel dapper om dat taboe te doorbreken. In het belang van de leerling. Want opgroeien met te weinig taal stempelt het leven uw leerlingen LEES-GOED probeert, samen met anderen, mensen op het spoor te komen die zich niet goed redden met de taal. We willen daarom graag samenwerken met scholen, maar ook met bibliotheken en instanties voor maatschappelijk werk om op deze manier het taboe te doorbreken en (dreigende) laaggeletterdheid op het spoor te komen. We zijn ervan overtuigd dat preventie in de vorm van veel leesbevorderende activiteiten, projecten en cursussen van groot belang is

Is dit iets voor uw school? Of voor het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal?

Wie lezen lastig vindt, gaat niet snel naar een boekwinkel. Leerlingen, maar ook ouders moeten verleid worden om toch die drempel over te gaan. Ons aanbod in boeken in gewone taal is zeer gevarieerd. Voor alle leeftijden is uitdagend materiaal voorhanden. Soms heel praktisch, soms spannend of romantisch. Wij nemen mensen met een leeshandicap serieus en dat blijkt allereerst uit ons aanbod in de boekwinkel.

Ook hebben we goede achtergrondinformatie in huis. Voor leerkrachten rt’ers, taalcoördinatoren en begeleiders is er goede literatuur beschikbaar. Bijvoorbeeld over dyslexie of over taalgericht vakonderwijs. We zien u graag in onze winkel of komen bij u langs voor een afspraak

Kijk ook naar de mogelijkheden als het gaat om de organisatie van activiteiten, projecten en cursussen

Houd onze site in de gaten;
we houden u op de hoogte.